Ekonomická způsobilost | Wavex - Wavex

Menu
ikona

Ekonomická způsobilost

Společnost Wavex, spol. s r.o. je finančně stabilním subjektem, plnícím si své daňové povinnosti vůči státu, platební povinnosti vůči svým dodavatelům a v neposlední řadě mzdové povinnosti vůči svým zaměstnancům. Naopak vůči svým zákazníkům se chová tak, aby především v dnešní době neriskovali své peníze, a proto po nich nepožaduje žádné zálohové platby, a to ani v případě akcí většího rozsahu. Cash flow (peněžní tok) firmy je zajišťován přesně opačně, tedy nejprve odvedené a předané dílo bez vad a nedodělků a teprve pak následná fakturace a úhrada zakázky zákazníkem. U větších akcí je většinou přistupováno k dílčím plněním, vztahujícím se buď k objemu dokončených prací ke konci kalendářního měsíce, případně k ucelené části objektu (např. vchod, celá sekce či patro apod.).

Jednatelé společnosti tímto čestně prohlašují, že na majetek firmy ani na ně osobně nebyl vyhlášen konkurz a nebylo zahájeno vyrovnávací řízení a ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku. V současné době se společnost nenachází v úpadu ani likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, pro trestný čin hospodářský ani trestný čin proti majetku. Dále tyto osoby prohlašují, že nebyli nikdy v minulosti disciplinárně potrestáni podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky. Výše zmíněná společnost dále potvrzuje, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení ani na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Odpovědnost za škodu z činnosti firmy i za škodu způsobenou vadným výrobkem řeší platná smlouva, uzavřená s ČPP, a.s. (Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group) až do výše limitu pojistného plnění 5 mil. Kč.

O stabilní ekonomické pozici naší firmy svědčí i další vypovídající ukazatele, jako je již několik let zpět stabilní obrat firmy ve výši více než 40 mil. Kč, trvalé zásoby v řádu několika mil Kč nebo její movitý a nemovitý majetek v desítkách mil. Kč.